Expert

Address
Pochajninskaya 40
04070 Kiyv
UA
Opening hours
  • Monday 10:00 - 19:30
  • Tuesday 9:30 - 19:30
  • Wednesday 10:00 - 19:30
  • Thursday 10:00 - 19:30
  • Friday 10:00 - 19:30
  • Saturday 10:00 - 19:30
  • Sunday 10:00 - 17:30