Futen

Address
Sobornuy 212
69037 Zaporizhzhia
UA
Opening hours
  • Monday 10:00 - 18:30
  • Tuesday 9:30 - 18:30
  • Wednesday 10:00 - 18:30
  • Thursday 10:00 - 18:30
  • Friday 10:00 - 18:30
  • Saturday 10:00 - 18:30
  • Sunday 10:00 - 16:30